Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง”ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” วันที่17 มิถุนายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง”ธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรบหลักสูตร “ประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง” ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Print Email