Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารที่ดี


 


วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารที่ดี โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดโครงการฝึกอบรบหลักสุตร นักบริหารยุทธศาตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส. )รุ่นที่ 8 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น3 อาคาร4 สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี   


Print Email