Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เข้ารับรางวัลผู้ทำประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานความพอเพียงและความยั่งยืน”

 วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เข้ารับรางวัลผู้ทำประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานความพอเพียงและความยั่งยืน”ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ได้แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรเข้ารับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Excellence Award) ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี กทม.

 

Print Email