เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชาการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง โดยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร “ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสพฐ.(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 3 ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียริติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

Print