Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงานแถลงข่าว โครงการประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ”

TON 5412 Small

NU1 5210 Small

NU1 5226 Small

NU1 5244 Small

วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว โครงการประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับข้าวตาฉัตร ณ ห้องประชุม ห้อง101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สะพานพระราม 8

Print Email