Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง” รุ่น 31

IMG 9606

                                      IMG 9602                                         

IMG 9619

IMG 9629

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ศาสตร์กษัตริย์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง” รุ่น 31 ณ อาคารสาโรจ (อาคาร ๑) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

Print Email