Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทรงงานต้นแบบของธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร”

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “หลักการทรงงานต้นแบบของธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร” แก่ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16 (MU-EDP 16) ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Print Email