Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และเยี่ยมชมระบบการจัดการน้ำของชุมชน

AOD 0226

AOD 0270

AOD 0456

AOD 0513

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และเยี่ยมชมระบบการจัดการน้ำของชุมชน ณ บ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด

 

Print Email