Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กับการดำรงตนในตำแหน่งอัยการจังหวัด”

IMG 0152

IMG 0148

IMG 0153

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กับการดำรงตนในตำแหน่งอัยการจังหวัด” ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดจัดโครงการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรมหลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่น ที่ 37 ณ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเก กทม.

Print Email