Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อม ในหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อชุมชน”

IMG 0232

IMG 0236

IMG 0234

IMG 0244

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อม ในหลักสูตร “ผู้นำพอเพียงเพื่อชุมชน ณ ตึกปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพจังหวัดนครปฐม

 

Print Email