Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ในการทำสงครามต่อสู้กับความอยากจน”

IMG 0650

IMG 0649

IMG 0655

วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“ประสบการณ์ในการทำสงครามต่อสู้กับความอยากจน” ด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เปิดสอนวิชาภาษาไทยศึกษา(HI 2001) ณ กองวิชาประวัติศาตร์ ส่วนกลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Print Email