Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

วันที่ 16 มกราคม 2561

 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ในงานวันครู ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Print Email