Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ สืบสาน รักษาต่อยอด ตามรอยพ่อ

IMG 1119IMG 1124

IMG 1124

IMG 1124

วันที่ 18 มกราคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ สืบสาน รักษาต่อยอด ตามรอยพ่อ ด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรกำหนดจัดการอบรมแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Print Email