Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

IMG 1156 Custom

วันที่ 26 มกราคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในงาน โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพฯ

Print Email