Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คุณูปการตามแนวพระราชดำริ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คุณูปการตามแนวพระราชดำริ ภายในงานการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 22 ณ ห้องประชุม บยส. ชั้น 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

 

Print Email