Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ตามรอยพระบาทพ่อหลวงไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

IMG 1451 Custom 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ตามรอยพระบาทพ่อหลวงไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ภายในงานปิดหลักสูตรปบถ. 4 ณ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

Print Email