Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรมตามแนวพระราชดำริ”

IMG 1600 Small

IMG 1603 Small

IMG 1601 Small

IMG 1605 Small

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรมตามแนวพระราชดำริ” ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดจัดโครงการศึกาอบรบหลักสูตร นักบริหารงานยุตะรรมระดับสูง ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ดินแดง กทม.

 

Print Email