Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิต โครงการหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา “The King Journey” Learning Passport ครั้งที่ 1

วันที่ 6 มีนาคม 2561

นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิต โครงการหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา “The King Journey” Learning Passport ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สะพานพระรา 8

Print Email