เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’’

วันที่ 15 มีนาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จัดการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

Print