Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 23 มีนาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารงานระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมชั้น 6 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง

Print Email