Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยะรรมกับการพัฒนาองค์กร”

IMG 2035

IMG 2032

IMG 2039

IMG 2043

วันที่ 3 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“คุณธรรม จริยะรรมกับการพัฒนาองค์กร” ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช) กำหนดจัดการฝึกอบรมเรื่อง”คุณะรรมจริยธรรมกับการพัฒนาองค์กร” ณ ห้องประชุมยูเรก้า อพวช.เทคโนธานี คลองหลวง ปทุมธานี

Print Email