Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “เรียนรู้หลักการทรงงาน”

IMG 2050

IMG 2051

IMG 2048

วันที่ 4 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“เรียนรู้หลักการทรงงาน” ด้วย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรบ หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 34 ณ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

Print Email