Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี 2560

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี 2560 เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยกลุ่มเยาวชนรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Print Email