Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561

TON 0943

TON 0939

TON 0931

TON 0956

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และผู้ทรงคุณวุฒิด้านหญ้าแฝก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สะพานพระราม 8

Print Email