Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

IMG 2685

IMG 2689IMG 2694

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง (นบก.ทส.) รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.

Print Email