Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุม หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 4 มิถุนายน 2561

นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ประราม 8

Print Email