Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน”

วันที่ 27 มิถุนายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน” ด้วยกระทรวงคมนาคมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 13” ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า

Print Email