Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการดำรงดำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล”

IMG 3444

IMG 3445

IMG 3439

IMG 3449

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและการดำรงดำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการอบรบ หลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่ 17 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม.

Print Email