Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

IMG 6666

IMG 6663

IMG 6682

IMG 6735

วันที่ 28 กันยายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยกระทรวงต่างประเทศจะดำเนินโครงการจัดบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่นักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

Print Email