Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

IMG 2899

IMG 2929

IMG 2976

IMG 3026

วันที่ 29 กันยายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยกระทรวงต่างประเทศจะดำเนินโครงการจัดบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ชุมชนชาวไทย ณ วัดพุทธวิหาร กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

Print Email