Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทรงงาน : ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร”

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทรงงาน : ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร” ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลันานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Print Email