Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร’’ ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้อำนวยการระดับสูง รุ่นที่ 3 ณ ห้อง 315 ชั้น 3 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email