Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืน”

IMG 5221

IMG 5209

IMG 5219

IMG 5195

วันที่ 3 ธันวาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืน” ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่งทั่วประเทศกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

Print Email