Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ในการอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง นบก รุ่น 1 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ

Print Email