Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรม จรรยาบรรณของผู้นำ และผู้นำกับการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม”

IMG 5966 Small

IMG 5969 Small

IMG 5970 Small

IMG 5975 Small

วันที่ 17 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรม จรรยาบรรณของผู้นำ และผู้นำกับการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม” ด้วยโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ อาคารพัฒนวิชาคาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

Print Email