Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ”

IMG 6292

IMG 6295

IMG 6299

IMG 6302

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ 3 ณ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม.

Print Email