Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ จริยธรรมในการทำงาน “

IMG 6320 Custom

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ จริยธรรมในการทำงาน ” ด้วย บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ต้องการให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอันจะทำให้เกิดการพัฒนาองค์กร จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร

 

Print Email