Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ” (นสช.) รุ่นที่6

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ” (นสช.) รุ่นที่6 ณ สถาบันการสร้างชาติ

 

Print Email