Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมตามแนวพระราชดำริ”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมตามแนวพระราชดำริ” ในโครงการอบรมศึกษาหลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด กรุงเทพมหานคร

Print Email