Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ”

วันที่ 8 มีนาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ” แก่ผู้อบรม “หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้อง 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Print Email