Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ ”

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ ” ในการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาคณะชั้นต้น รุ่นที่ 4 ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดการอบรมครั้งนี้ ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email