ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 / 2551วันที่ 23 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 / 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

Print