Secretary General of the Chaipattana Foundation

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับ "โครงการจัดทำสารานุกรมเศรษฐกิจพอเพียง"วันที่ 15 ธันวาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับ ?โครงการจัดทำสารานุกรมเศรษฐกิจพอเพียง? เพื่อพิจารณาเนื้อหา ให้คำแนะนำ รวมทั้งให้ความเห็นชอบต้นฉบับสารานุกรม ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต อาคาร 608 สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

Print Email