Secretary General of the Chaipattana Foundation

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
วันที่ 21 ตุลาคม 2552

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมงานการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำการมืองยุคใหม่รุ่นที่ 6 โดยบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ณ สถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง อาคารศูนย์สัมนา 3 ชั้น 5 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ถนนติวานนท์ นนทบุรีPrint Email