Secretary General of the Chaipattana Foundation

วิทยากรสอนบรรยาย หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 10วันที่ 15 ตุลาคม 2552

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรสอนบรรยาย เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 10 โดยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาทักษะในการบริหารงานให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และมุ่งพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ไปสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีศักยภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร

Print Email