Secretary General of the Chaipattana Foundation

เป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทของปลัทอบต.ในฐานะข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Print Email