Secretary General of the Chaipattana Foundation

IMG 2702

IMG 2707

IMG 2714

IMG 2704

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอมรบหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น) ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม.

Print Email

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสำนักงบประมาณจัดโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี 2560 เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยกลุ่มเยาวชนรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Print Email

IMG 2285

IMG 2297

IMG 2301

IMG 2310

วันที่ 11 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการนำเสนอนิทรศการโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ด้วยกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการนิทรศการโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กทม.

 

Print Email

IMG 2228

IMG 2223

IMG 2231

วันที่ 11 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“หลักคุณธรรมเพื่อการสร้างชาติ” ด้วยสถาบันการสร้างชาติ (NBI)ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ณ ศูนย์ประชุมโพธาลัย เลเชอร์ปาร์ค กทม.

Print Email

IMG 2177

IMG 2175

IMG 2189

IMG 2209วันที่ 6 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“ หลักคิดที่เหมาะสมของคนไทย” ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักงานนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองนโยบาย Thailand 4.0 ณ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กทม.

Print Email

IMG 2147

IMG 2148

IMG 2151

วันที่ 5 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมเป็นพิธีเปิดตัว “โครงการสุขสยาม”
ด้วยบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ผู้ดำเนินโครงการไอคอนสยาม ณ สยามพารากรอน

Print Email

IMG 2131

IMG 2129

IMG 2135

วันที่ 5 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานประชุมโครงการ “ OUR Khung Bang kachao” ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ได้จัดงานประชุม CEo is Collectivie impact ณ พิพิธพัณฑ์ปลากัดไทย ต.บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ

Print Email

IMG 2050

IMG 2051

IMG 2048

วันที่ 4 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“เรียนรู้หลักการทรงงาน” ด้วย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรบ หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 34 ณ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

Print Email

IMG 2035

IMG 2032

IMG 2039

IMG 2043

วันที่ 3 เมษายน 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ“คุณธรรม จริยะรรมกับการพัฒนาองค์กร” ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช) กำหนดจัดการฝึกอบรมเรื่อง”คุณะรรมจริยธรรมกับการพัฒนาองค์กร” ณ ห้องประชุมยูเรก้า อพวช.เทคโนธานี คลองหลวง ปทุมธานี

Print Email