Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 15 มกราคม 2562

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และการปรับใช้กับการตรวจราชการ ให้แก้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงาน กพ. ณ โรงแรม บันยันทรี สาทร กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 9 มกราคม 2562

ดร.สุมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ ในการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ 2 ณ ห้อง 603 ชั้น 7 สถาบันพัฒนาฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รัชดาภิเษก

Print Email

IMG 5814 Small

IMG 5813 Small

IMG 5816 Small

IMG 5820 Small

วันที่ 4 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ การสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้จัดการหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ(บมช.) รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Print Email

IMG 5814 Small

IMG 5813 Small

IMG 5816 Small

IMG 5820 Small

วันที่ 4 มกราคม 2562
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ การสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้จัดการหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ(บมช.) รุ่นที่ 11 ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

Print Email

วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการโดยน้อมหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดดครงการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Print Email

IMG 5640 Custom

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2561ภายใต้หัวข้อ “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย” “ถึงเวลาหรือยัง” ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 5488 Custom

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในงานอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) ณ โรงแรม โฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานคร 

 

Print Email

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ในการอบรม หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง นบก รุ่น 1 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ

Print Email

IMG 5392

IMG 5401

IMG 5394

IMG 5434

วันที่ 5 ธันวาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คุณธรรม ค่ำจุนชาติ” ด้วยศูนย์ปฏิบัติการลุกเสือชาวบ้าน ในพบรมราชานุเคราะห์ และกองตำรวจตะเวนชายแดนและชมรมลุกเสือชาวบ้าน ณ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Print Email

IMG 5293

IMG 5342

IMG 5346

IMG 5374

วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. ณ สถาบันพระปกเกล้า

 

Print Email