Secretary General of the Chaipattana Foundation

NU1 1624 Custom

NU1 1627 Custom

NU1 1625 Custom

NU1 1619 Custom

วันที่ 9 มกราคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8  

Print Email

IMG 0860

IMG 0863

วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 31 ด้วยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรบ หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” ณ ห้อง603 ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ

Print Email

IMG 0849

IMG 0845

IMG 0853

วันที่ 28 ธันวาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดอบรบหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง ณ อาคาร 7 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Print Email

IMG 0663

IMG 0661

IMG 0694

วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยสถาปันพระปกเกล้าได้จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17 ณ ห้องประชาธิปก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

Print Email

IMG 0650

IMG 0649

IMG 0655

วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“ประสบการณ์ในการทำสงครามต่อสู้กับความอยากจน” ด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เปิดสอนวิชาภาษาไทยศึกษา(HI 2001) ณ กองวิชาประวัติศาตร์ ส่วนกลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Print Email

AOD 0091

AOD 0066

AOD 0050

 

AOD 0122

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 “Creative and Innovative Research Applying The Philosophy of King Rama 9” ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Print Email

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานปาฐกถาพิเศษ เรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในการพัฒนาประเทศ และเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Print Email

IMG 0630

IMG 0638

IMG 0625

วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร” ด้วยกรมสรรพากรจะจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนานักบริหารงานสรรพากรระดับเชี่ยวชาญ ณ โรงแรมสวีสโอเต็ล เลอ คองคร์อด กทม.

 

Print Email

IMG 0442

IMG 0456

IMG 0447

IMG 0465

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “โครงการพระราชดำริกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.)กำหนดจัดโครงการส่งเสริมความรู้สร้างความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซ กทม.

Print Email

TON 8601

TON 8518

TON 8534

TON 8607

วันที่ 6 ธันวาคม 2560
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานปาฐกถาพิเศษเปิดงาน “ในหลวงในใจคน” เราจะสร้างเด็กไทยให้เก่ง ดี มีคุณธรรมอย่างไรและเป็นประธานเปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา “The King is Journey Learning passport เปิด 9 เส้นทาง 81 แหล่งการเรียนรู้ทั่วไทย ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

 

Print Email