Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 22 มีนาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” จัดโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่ 10 เพื้อพัฒนาข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

Print Email

IMG 1955 Small

IMG 1950 Small

IMG 1957 Small

วันที่ 27 มีนาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ ศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”และหลักกการทรงงานที่เรียนไม่รู้จบ” ด้วยสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดการสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กทม.

Print Email

วันที่ 15 มีนาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จัดการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

Print Email

AOD 8586 Small

AOD 8575 Small AOD 8491 Small AOD 8674 Small

วันที่ 17 มีนาคม 2561 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 52 ณ ศูนย์การประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Print Email

TON 6769 Small

TON 6728 Small

TON 6733 Small

TON 6782 Smallวันที่ 16 มีนาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9และการน้อมนำมาปฏิบัติ” ด้วยสำนักงาน กปร.และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรบหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ(นบร.) รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน กปร.

Print Email

วันที่ 14 มีนาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ‘‘การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท’’ จัดโดยสำนักงานศาลปกครอง ภายในงานอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 6 ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น บี 1 อาคารศาลปกครอง

Print Email

IMG 1785 Small

IMG 1787 Small

IMG 1793 Small

IMG 1790 Small

วันที่ 12 มีนาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาพอเพียงเพื่อชีวิตปัจจุบัน” ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ณ อาคารบริการศาสตร์จารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

Print Email

IMG 1764 Small

IMG 1774 Small

 

IMG 1760 Small

IMG 1779 Small

วันที่ 12 มีนาคม 2561
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วย คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ณ สถาบันปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

Print Email

IMG 1669 Custom

 

วันที่ 5 มีนาคม 2561

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 23 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Print Email