Secretary General of the Chaipattana Foundation


๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๙ รอบ นักษัตร แห่งวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๖๐๘ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Emailวันที่ 24 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทย ให้ รักกัน" มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ องค์กรภาคีต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส ส ส.) มูลนิธิหัวใจอาสา เครือข่ายการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ โครงการ "รวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ" ศูนย์คุณธรรม ฯ ได้ร่วมกันสานต่อโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" ในปี 2551 ที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้เน้นสาระหลักคือ "ขอคนไทย ให้รักกัน" เพื่อให้ชาวไทยได้ร่วมกันกระทำความดีอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการให้ แบบต่างๆ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และต่อเนื่องไปจนถึงวโรกาสทรงเจริญพระขนมมายุครบ 84 พรรษา ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร

Print Emailวันที่ 23 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 / 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

Print Email


วันที่ 18 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ครั้งที่ 1/2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

Print Email


วันที่ 16 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 608 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร

Print Email

15 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานคณะกรรมการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลก เปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ "ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2551)" สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน "ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2551)" รับรางวัล ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขยายเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Print Email12 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายเรื่อง “คุณลักษณะของผู้นำที่พึงประสงค์” สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทั้งในงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้กับข้าราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระดับ 7 ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Print Email
วันที่ 10 กันยายน 2551
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรวิชาการเกษตรแขนงต่างๆ ประกอบด้วยด้านประมง ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์และด้านการพัฒนาที่ดิน แก่คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8-23 กันยายน 2551 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุบลราชธานี

Print Email


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

Print Email


วันที่ 28 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดให้มีการบรรยายให้กับผู้บริหารธนาคารระดับหัวหน้าส่วนงานขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รับทราบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำองค์ความรู้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ต่อตัวเอง และองค์กรโดยรวม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

Print Email