Secretary General of the Chaipattana Foundation


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ รับมอบเงินจาก บริษัท EGCO GROUP เพื่อสนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ จำนวน 2,000,000 บาท

Print Email
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมชมและดูงาน การผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ ของบริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ชนิดต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรแผนใหม่ ภายใต้ตราสินค้า Super Fresh ในการเยี่ยมชมและดูงานครั้งนี้ทางบริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด ได้แนะนำขบวนการผลิตผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการนำเมล็ดมาเพาะ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการนำมาจำหน่ายสู่ตลาด บริษัทฯตั้งอยู่ ณ ถนนออ่นนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Print Email


2 กรกฎาคม 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ "เครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง" ดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดโครงการเสวนาผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พลาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานครPrint Email
24 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลละครโทรทัศน์สร้างสรรค์ผลงานที่ให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เรื่อง “ชมพู่แก้มแหม่ม” ซึ่งนำเสนอแนวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Print Email


24 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจของไทย”โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง” ให้กับข้าราชการ ระดับ 7 – 8 สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้อง Peridot 1-2 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

Print Email


24 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยวิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุม 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Print Email

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๙ รอบ นักษัตร แห่งวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๖๐๘ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Email


19 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “กลยุทธ์การเป็นผู้นำ” จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับต้น กลาง และสูง วัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำที่ดี มีทักษะในการบริหารจัดการองค์กร สามารถบริหารงาน และบริหารคนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ได้ตรงตามเป้าหมาย ผลักดันให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

Print Emailเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน ประจำปี 2551” ครั้งที่ 2 เป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าป่าไม้ และมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,701,030 บาท พร้อมรถยนต์จำนวน 1 คัน เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูป่าไม้และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Print Email


6 มิถุนายน 2551 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งวันที่ระลึกฤกษ์พระราชทานก่อสร้างวิหารเซียน และ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบริเวณรอบโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Print Email