Secretary General of the Chaipattana Foundation


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

Print Email


วันที่ 15 มกราคม 2552
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปี 2552 และ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ครั่งที่ 1 / 2552 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Print Email


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552

นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ คณะผู้บริหารสำนักงาน กพ. เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2552Print Email


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 / 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Print Email
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอุทยานการอาชีพในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย "หลักสูตรการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม" "หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับโรงงาน SME" "หลักสูตรการร้อยตัวกระแตด้วยดอกไม้สด" และ "หลักสูตรการร้อยมาลัยห่วงรัก" จำนวนรวมทั้งสิ้น 59 คน ในโอกาสนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้อบรมและประชาชนที่เข้าร่วมฟังการบรรยายได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Print Email
วันที่ 16 ธันวาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระราชูปถัมภ์ แถลงข่าวโครงการ "ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หวังรณรงค์ให้เด็กไทยรู้ซึ้งถึงคุณค่าและความสำคัญของ "ข้าวไทย" ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

Print Emailวันที่ 16 ธันวาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการสัมมนาใหญ่ประจำปีครั้งที่ 1 "นิติรัฐ" ในสังคมไทย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาใหญ่ประจำปีครั้งที่ 1 ?นิติรัฐ? ในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิด ?นิติรัฐ? ?นิติธรรม? และกระบวนการตุลาการภิวัตน์และเพื่อเสนอมุมมองการวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศาลในยุคเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยอีกทั่งยังเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยอีกทางหนึ่ง ณ โรงแรมสยามซิตี้ พญาไท กรุงเทพมหานคร

Print Emailวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับ ?โครงการจัดทำสารานุกรมเศรษฐกิจพอเพียง? เพื่อพิจารณาเนื้อหา ให้คำแนะนำ รวมทั้งให้ความเห็นชอบต้นฉบับสารานุกรม ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต อาคาร 608 สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 15 ธันวาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

Print Emailวันที่ 10 ธันวาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานมอบรางวัล สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานมอบรางวัล วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความยากจน ส่งเสริมสิทธิของคนจน หรือมีข้อเสนอแนวทางนโยบายใหม่ในมิติต่างๆ ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Print Email