Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 22 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นำคณะผลิตภัณฑ์ ARROW และ บริษัท I.C.C. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มอบรายได้สมทบทุน มูลนิธิคือช้างสู่ธรรมชาติ จำนวน 2,000,000 บาท และ ปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติในโครงการ “ช่วยช้าง ตัวที่ 3 และ 4 (แม่ - ลูก) กลับบ้าน” เพื่อถวายช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงปล่อยคืนสู่ป่าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

Print Emailวันที่ 21 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การนำการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การพัฒนาข้าราชการตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน ก.พ. ได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง การนำการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใสสะอาดเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึก ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องราชเทวี ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Print Emailวันที่ 19 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประธานการประชุม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1/2551 การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 1 รวมถึงกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ แนวทางการพิจารณาวางแนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานสำหรับการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ที่สำนักงาน กปร. จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการประกวดผลงานเพื่อคัดเลือกตัวอย่างความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในโครงการประกวดผลงานจากครั้งแรกที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สนามเสือป่า กรุงเทพฯ

Print Email

วันที่ 18 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยาย ในหัวข้อ "เป็นคนดีด้วยวิถีพอเพียง" โดยหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการคนดี ซีมะโด่ง ขึ้นในปีการศึกษา 2551 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นิสิตอันเป็นการสร้างคนดีที่มีคุณภาพ เป็นบัณฑิตที่สามารถนำเอาคุณธรรม 9 ประการตามปณิธานของจุฬากรณ์มหาวิทยาลัยไปใช้ได้อย่างเกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างกระแสพัฒนาคนและสังคม การส่งเสริมการทำความดีแก่เยาวชนไทยในระดับนิสิตนักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี ณ หอนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Print Email
วันที่ 18 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายในหัวข้อ "แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ ผ่านโครงการพระราชดำริ" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง การทำวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและฝึกอบรมนักวิจัยที่มีจิตวิญญาณ หรือเจตนคติในการทำวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

Print Email
วันที่ 12 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมายุครบ 76 พรรษา 12 สิงหาคม 2551วันแม่แห่งชาติ ณ วัดพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

Print Email

วันที่ 12 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานปล่อยตัวและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการ " วิ่งด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชินี มินิมาราธอนสีเขียว ร่วมลดโลกร้อน " เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมายุครบ 76 พรรษา ในนามภาครัฐและเอกชน
นำโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และโรงงานยาสูบ กระทรวงคลัง ได้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติขึ้น ภายใต้ชื่องาน " เอ็น.ซี.ซี. " รยส. มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 16) " ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 16
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพอันดีของประชาชนและที่สำคัญยิ่ง คือ การนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ " ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ" เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย "ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

Print Email


12 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานปล่อยตัวและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการ " วิ่งด้วยใจ เทิดไท้องค์ราชินี มินิมาราธอนสีเขียว ร่วมลดโลกร้อน " เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมายุครบ 76 พรรษา ในนามภาครัฐและเอกชน

นำโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และโรงงานยาสูบ กระทรวงคลัง ได้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติขึ้น ภายใต้ชื่องาน " เอ็น.ซี.ซี. " รยส. มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 16) " ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 16

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพอันดีของประชาชนและที่สำคัญยิ่ง คือ การนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ " ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ" เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย "ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

Print Email
วันที่ 8 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในงานพิธีทำบุญตักบาตร โครงการ ธรรมศาสตร์ตักบาตรเพื่อแม่ รวมน้ำใจช่วยภัยใต้ เพื่อมอบของตักบาตรให้แด่สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Print Emailวันที่ 7 สิงหาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพัฒนาธุรกิจและการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ" โดย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนวิชา TT.790 สัมมนาจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี ณ อาคารหอสมุดเดิมชั้น 5 (LB) ห้อง C 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Print Email