Secretary General of the Chaipattana Foundation

วันที่ 20 ตุลาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าพนักงานคดี มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค สามารถนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม บ.ย.ส. ชั้น 8 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


Print Email


วันที่ 19 ตุลาคม 2551ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดรวมทั้งให้ปาฐกถาพิเศษและแจกประกาศนียบัตรแก่อนุชนผู้เข้าค่ายข้าว ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหัวดนครปฐม

Print Emailวันที่ 16 ตุลาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อวิชา "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทข้าราชการในพระองค์" โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงาน ป.ป.ช. ระดับสูง" รุ่น 1 (นบปส.1) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. กรุงเทพมหานคร

Print Email


วันที่ 14 ตุลาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ครั้งที่ 1 / 2551 ณ ห้องประชุม สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคาร 608 สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Print Emailวันที่ 10 ตุลาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา สอนในหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 ชุดวิชา 2 กระบวนทัศน์ใหม่สู่การพัฒนาแบบพอเพียง วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่นยืน รุ่นที่ 1 โดยกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ระหว่าง เดือนสิงหาคม 2551 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

Print Emailวันที่ 9 ตุลาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ ธรรมชาติ เป็นประธานแถลงข่าวและมอบเงินสนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท เพื่อถวายช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงปล่อยคืนสู่ป่าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ อาคารบริหาร 2 ชั้น 2 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ

Print Email

วันที่ 2 ตุลาคม 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงข่าวการตัดสินรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2551 มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว ?การประกาศผลการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2551 (Rice lnnovation Awards 2008)?เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลความสำเร็จให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรมผลิตข้าวไทย ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพมหานคร

Print Email


๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๙ รอบ นักษัตร แห่งวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๖๐๘ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Print Emailวันที่ 24 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทย ให้ รักกัน" มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ องค์กรภาคีต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส ส ส.) มูลนิธิหัวใจอาสา เครือข่ายการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ โครงการ "รวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ" ศูนย์คุณธรรม ฯ ได้ร่วมกันสานต่อโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" ในปี 2551 ที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้เน้นสาระหลักคือ "ขอคนไทย ให้รักกัน" เพื่อให้ชาวไทยได้ร่วมกันกระทำความดีอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการให้ แบบต่างๆ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และต่อเนื่องไปจนถึงวโรกาสทรงเจริญพระขนมมายุครบ 84 พรรษา ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร

Print Emailวันที่ 23 กันยายน 2551
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 / 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

Print Email